Informacje bieżące WTiICh

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 28.06.2018 13:35

ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu intensyfikacji procesów w inżynierii chemicznej, szczególnie procesu mieszania oraz badań oddziaływania zewnętrznych pól magnetycznych na materię ożywioną, obejmujący publikacje w czasopismach notowanych w Journal Citation Reports, w których wykorzystano wyniki badań własnych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych;
 • doświadczenie w opiece nad doktorantami w roli promotora lub promotora pomocniczego;
 • udokumentowany dorobek w opracowywaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych aparatów w inżynierii chemicznej (przyznane patenty oraz zgłoszenia patentowe);
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;
 • znajomość języka polskiego: w stopniu zaawansowanym lub jako języka ojczystego;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego. 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie budowy i uruchamiania prototypowych stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do prowadzenia badań naukowych związanych z intensyfikacją procesów w inżynierii chemicznej, szczególnie procesu mieszania z udziałem generatorów pola magnetycznego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) z przedmiotów takich jak: grafika inżynierska, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, prawo normalizacyjne i patentowe, dynamika procesowa, podstawy automatyki, inżynieria środowiska;
 • odbyty staż przemysłowy;
 • bardzo dobra znajomość programu AutoCAD;
 • udział w realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w sprawowaniu opieki naukowej nad studenckim kołem naukowym;
 • umiejętność pracy w zespole.

Przy ocenie kandydatów brane będą pod uwagę „Kryteria Awansu na Stanowisko Adiunkta na WTiICh” zatwierdzone przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (plik do pobrania).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie.
 • Życiorys (w formie CV) osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania).
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 • Wykaz dorobku naukowego i zawodowego.
 • Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 • Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu doskonalenia pedagogicznego.
 • Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (plik do pobrania);
 • Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.10.2018 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): 12 lipca 2018 r. godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 lipca 2018 r.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty (kandydatury).

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku