Informacje bieżące WTiICh

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 28.06.2018 13:37

ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Procesowej, Informatyki Procesowej i Procesów Ochrony Atmosfery


Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna;
 • dorobek naukowy z zakresu procesów suszarniczych i adsorpcyjnych z zastosowaniem ogrzewania mikrofalowego, obejmujący publikacje w czasopismach notowanych w Journal Citation Reports, w których wykorzystano wyniki badań własnych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych;
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska;
 • znajomość języka polskiego: w stopniu zaawansowanym lub jako język ojczysty;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie badań procesów suszenia sublimacyjnego i desorpcji elektrotermicznej z zastosowaniem ogrzewania mikrofalowego;
 • doświadczenie w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej do badań procesów adsorpcyjnych kolumnowych (m.in. metody chromatograficzne GC/MS);
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu prac dyplomowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • umiejętność programowania w środowisku specjalistycznych programów: MatLab, MathCad, PolyMath, Aspen;
 • umiejętność pracy w zespole. 

Przy ocenie kandydatów brane będą pod uwagę „Kryteria Awansu na Stanowisko Adiunkta na WTiICh” zatwierdzone przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (plik do pobrania).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie.
 • Życiorys (w formie CV) osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania).
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 • Wykaz dorobku naukowego i zawodowego.
 • Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 • Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu doskonalenia pedagogicznego.
 • Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (plik do pobrania);
 • Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.10.2018 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): 12 lipca 2018 r. godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 lipca 2018 r.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty (kandydatury).

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku