Informacje bieżące WTiICh

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przystępuje do projektu pilotażowego koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej 10.11.2017 12:41

Czym jest projekt Legia Akademicka

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów, organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018 jako projekt pilotażowy. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przystąpił do projektu we wrześniu br.

Kto może uczestniczyć w projekcie Legia Akademicka?

Projekt pilotażowy Koncepcji Edukacji Wojskowej w ramach Legii Akademickiej adresowany jest do zainteresowanych studentów i studentek.

Zakres szkolenia

Szkolenie wojskowe LA obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne w ramach procesu dydaktycznego realizowanego poza planem i programem kształcenia obowiązującym na danym kierunku studiów prowadzonym w uczelni;
  • zajęcia praktyczne, realizowane w okresie wakacji (lipiec-sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

 

Warunki uczestnictwa

Studenci, którzy chcą uczestniczyć w programie LA powinni spełniać poniższe warunki:

  •  posiadanie obywatelstwa polskiego,
  •  posiadanie statusu studenta uczelni wyższej,
  •  posiadanie kwalifikacji wojskowej lub wyrażenie gotowości, aby taką kwalifikację uzyskać,
  •  złożenie wniosku o udział w szkoleniu wojskowym w ramach projektu Legia Akademicka.

Jak się zapisać?

Studenci zainteresowani szkoleniem wojskowym LA:

1. wypełniają odpowiedni wniosek zamieszczony na stronie www.zut.edu.pl

    /zakładka dla studenta, link Legia Akademicka/

2. składają wypełniony wniosek w swoim dziekanacie.

Wnioski zostaną przekazane do działu ds. studenckich ZUT, a następnie jednostce prowadzącej szkolenie.

Program nauczania – moduł teoretyczny i praktyczny

Program nauczania obejmuje około 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą się odbywać w formie wykładów i oraz w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Po zaliczeniu części teoretycznej (test wiedzy), student zainteresowany kształceniem praktycznym będzie mógł  złożyć odpowiedni wniosek do organów wojskowych.

Wnioskodawca otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe (część praktyczna programu).

 

Część praktyczna będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018 r., obejmuje 2 tury po 3 tygodni każda.

Każda tura z składa się z dwóch modułów trwających po 21 dni:

  • moduł szkolenia podstawowego -  zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego - zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia praktycznego (poligonowego) student otrzyma 91,20 zł.

 

Gdzie znaleźć szczegółowe informacje?

www.zut.edu.pl/zut-studenci/legia-akademicka.html

www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/