Nanotechnologia

Rodzaje studiów na tym kierunku:

 

 • studia  stacjonarne I stopnia – S1
 • studia  stacjonarne II stopnia – S2 (prowadzone we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki)
 • studia  stacjonarne III stopnia (doktoranckie) – S3 

 

Studia I stopnia

 • nanomateriały funkcjonalne
 • polimerowebio- i nanomateriały

 

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia, studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu nauk podstawowych i przedmiotów kierunkowych, takich jak materiały węglowe, nanomateriały polimerowe, nanokatalizatory lub nanocząstki a środowisko. W obszarze specjalności „Nanomateriały funkcjonalne” studenci zapoznają się z zasadami projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych oraz poznają nowoczesne metody badań nanostruktur. W ramach specjalności „Polimerowe bio- i nanomateriały” studenci będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z technologiami nanonapełniaczy i nanokompozytów polimerowych, w tym stosowanych w medycynie.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA NANOTECHNOLOGII I STOPNIA STUDIÓW

Absolwent posiada :

 

 • interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki i chemii połączonej z informatyką oraz nauką o materiałach, ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów i biomateriałów
 • umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza w projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych w takich dziedzinach jak elektronika, biotechnologia, budownictwo, nowoczesny przemysł motoryzacyjny oraz techniki medyczne
 • szeroką wiedzę z zakresu metod kształtowania i badania struktury materiałów na poziomie nanoskopowym, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów oraz nanomateriałów, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, w tym recyklingu wyrobów gotowych
 • przygotowanie do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, doradczych, instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia
 • przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

 

Studia II stopnia

 • nanonauki i nanotechnologie
 • nano-biomateriały,
 • nanokompozyty

 

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia, studenci będą zdobywać wiedzę: - Nanonauki i nanotechnologie z zakresu m.in. syntezy i nanostruktur oraz zastosowania nanotechnologii w elektronice i katalizie; Nano-biomateriały – z zakresu m.in. metod syntez i badań biomateriałów polimerowych, wpływu nanocząstek na zdrowie i środowisko; Nanokompozyty – z zakresu m.in. mechaniki i projektowania nanokompozytów, wielofazowych układów polimerowych, inżynierii powierzchni.

SYLWETKA ABSOLWENTA NANOTECHNOLOGII II STOPNIA STUDIÓW

Absolwent posiada :

 • umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu : nanotechnologii i technologii chemicznej  w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów,  informatyki- obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej, metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów i ich zastosowania
 • znajomość metodyki badawczej oraz umiejętności kierowania zespołami badawczymi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów
 • umiejętność obsługi aparatury specjalistycznej do charakteryzowania nanomateriałów, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich)

 

Studia III stopnia:

 

 • Tematyka precyzowana w porozumieniu z opiekunem naukowym.

 

Absolwenci kierunku nanotechnologia uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki – głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich; nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania
i przetwórstwa nanomateriałów; obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej; metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów.

Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów.

Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanotechnologii; kierowania zespołami w działalności badawczej; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).