Technologia Chemiczna

Rodzaje studiów na tym kierunku

  • studia stacjonarne I stopnia – S1 
  • studia stacjonarne II stopnia – S2 
  • studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) – S3 
  • studia niestacjonarne I stopnia – N1 
  • studia niestacjonarne II stopnia – N2 
  • studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie) – N3 

 

 

Studia pierwszego stopnia

 

 

Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Ważne znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji.

Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenia podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk. Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów - głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafi się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu technologii chemicznej.

Po piątym semestrze studiów studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności:

Technologia chemiczna nieorganiczna

Absolwent otrzymuje przygotowanie w zakresie: podstawowych procesów przemysłu chemicznego nieorganicznego pod kątem ekonomiki danego procesu oraz ochrony środowiska naturalnego; procesów membranowych i ich wykorzystania w technologii chemicznej i ochronie środowiska, odsalania wód; procesów katalitycznych i technologii wytwarzania katalizatorów; nowych technologii produkcji materiałów specjalnego przeznaczenia; ekonomii, informatyki oraz problemów socjologicznych i relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

powrót

Technologia chemiczna organiczna

Absolwent otrzymuje przygotowanie w zakresie: podstawowej syntezy organicznej i technologii lekkiej syntezy organicznej, a mianowicie w dziedzinie przemysłu petrochemicznego, karbochemicznego i innych przemysłów wytwarzających produkty w dużej skali jak i drobnotonażowej; chemii i technologii monomerów, środków pomocniczych, barwników, biochemii i farmaceutyków, pestycydów, problemów unieszkodliwiania odpadów przemysłu organicznego i umiejętności formulacji produktów chemicznych.

powrót

Technologia polimerów

Absolwent otrzymuje przygotowanie w zakresie: technologii tworzyw wzmocnionych, tłoczyw, biopolimerów i biomateriałów, elastomerów i włókien chemicznych; syntezy polimerów, przetwórstwa polimerów, otrzymywania tworzyw wzmocnionych oraz biopolimerów i biomateriałów, formowania włókien; oceny właściwości surowców, półproduktów, wyrobów polimerowych i biomateriałów oraz ich stosowania w praktyce; recyklingu tworzyw zużytych i odpadów tworzywowych. Nabyte wiadomości ułatwiają w przyszłości m.in. organizację prywatnych warsztatów rzemieślniczych i wytwórni.

powrót

 

 

Studia drugiego stopnia

 

 

W trakcie studiów II-go stopnia poszerzana jest wiedza specjalistyczna z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej  w zakresie wybranej specjalności. Absolwent zdobywa wiedzę niezbędną do wdrażania procesów i produktów do praktyki oraz do rozwijania technologii przy współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych, potrafi organizować pracę grupową i kierować praca zespołów.

Absolwent tych studiów jest również przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

Studenci drugiego stopnia studiów na kierunku technologia chemiczna mają do wyboru następujące specjalności:

Biotechnologia przemysłowa

Absolwent otrzymuje przygotowanie z podstaw procesów biotechnologicznych, wykorzystywanych w inżynierii środowiska oraz do wytwarzania produktów przemysłowych i specjalnego przeznaczenia. Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie projektowania i kontroli procesów biotechnologicznych odpowiednią do podjęcia pracy w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz biochemicznego.

powrót

Technologia Wody i Inżynierii Środowiska

Student otrzymuje bardziej specjalistyczne przygotowanie z zakresu technologii wody, oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów i zanieczyszczeń, metod kontroli procesów  oraz projektowania nowych  instalacji w inżynierii środowiska oraz metod zarządzania środowiskiem. Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia prac administracyjnych, konsultingowych, projektowych i badawczych oraz pracy w dużych i małych przedsiębiorstwach służących środowisku.

powrót

Technologia Nieorganiczna

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wprowadzania nowych technologii i modernizacji obecnie stosowanych procesów z uwzględnieniem zasad ograniczenia ujemnego wpływu przemysłu chemicznego nieorganicznego na środowisko już u „źródła”. Studenci zapoznają się ze stosowanymi i proponowanymi najlepszymi dostępnymi technologiami związanymi z wytwarzaniem produktów nieorganicznych wielko-, średnio- i niskotonażowych (np.: materiały nanokrystaliczne), z procesami związanymi z ochroną środowiska.

powrót

Technologia Podstawowej Syntezy Organicznej

Student tej specjalności zaznajomiony jest z nowymi rozwiązaniami technologicznymi odzyskiwania użytecznych związków organicznych ze ścieków, odgazów i odpadów stałych, zagospodarowania i utylizacji odpadów, opracowywania nowych technologii mało i bezodpadowych oraz doskonalenia już istniejących. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przemyśle, instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

powrót

Technologia Środków Pomocniczych i Kosmetyków

Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę z dziedziny związków powierzchniowo czynnych – ich syntezy, oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych oraz zastosowań. Kształcenie obejmuje wybrane dziedziny nowoczesnej kosmetologii, w szczególności chemię surowców podstawowych i substancji czynnych, fizykochemię form kosmetycznych, technologie wytwarzania kosmetyków, metody analizy i standaryzacji surowców i produktów. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle, zarówno w pionie badawczym jak i produkcyjnym.

powrót

Technologia Leków i Pestycydów

Absolwenta tej specjalności obejmują wiedzę merytoryczną w zakresie biochemii i biostereochemii, chemii i technologii leków, pestycydów. Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w syntezie leków i pestycydów, nowoczesnych metod syntezy organicznej, analizy ilościowej i jakościowej surowców i produktów organicznych, nowoczesnych technik analizy instrumentalnej.

powrót

Biopolimery i Biomateriały

Absolwent tej specjalności dysponuje szeroką wiedzą i umiejętnościami w zakresie technologii i materiałów polimerowych, podstaw procesów biotechnologicznych, w tym mikrobiologicznych i inżynierii biomedycznej oraz zaawansowanych materiałów polimerowych (nanomateriały, biopolimery i biomateriały). Szczególną uwagę poświęca się polimerom i materiałom ulegającym biodegradacji i stosowanym w medycynie (implanty, hydrożele, materiały dla inżynierii tkankowej).

powrót

Technologia Tworzyw Sztucznych, Włókien i Elastomerów

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu syntezy, modyfikacji i przetwarzania polimerów o różnych właściwościach, np. wodorozcieńczalnych i hydrofilowych, elastotermoplastycznych, degradowalnych i inteligentnych. Otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności z technologii tworzyw sztucznych, szczególnie wzmocnionych (włóknami lub napełniaczami), materiałów powłokowych, klejów, farb, kompozytów i nanokompozytów polimerowych, żywic reaktywnych, a także z formowania włókien chemicznych oraz recyklingu i technologii powtórnego zagospodarowania odpadowych materiałów polimerowych. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w szeroko rozumianym przemyśle tworzyw sztucznych i włókienniczym, a także będzie miał kwalifikacje do założenia własnej firmy.

powrót

Inorganic Chemical Technology

The graduate of this speciality is prepared to introduce new technologies as well as modernization solutions to the existing processes taking into consideration the green chemistry principles focused on reduction of the negative environmental impact of the inorganic chemical industry right in the “source”. Students will become familiar with the existing and applied technologies as well as technologies being under development which are associated with manufacturing of high-, middle-  and low-tonnage (e.g. nanocrystalline materials) inorganic products. Students will also get knowledge in the area of processes associated with environmental protection as well as waste minimization and decontamination technologies. They will be introduced to the field of power engineering, quality management and safety in the chemical industry. They will learn the design of chemical industry installations. They will also get basic knowledge in the area of inorganic commodity science. The graduate will be well prepared to work in industry or research as well as to run his/her own business.

powrót

Technologie jądrowe

Specjalność „Technologie jądrowe” na II stopniu studiów stacjonarnych kierunku Technologia Chemiczna jest otwarta dla absolwentów I stopnia studiów technicznych. Absolwent uzyskuje stopień magistra inżyniera.
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu technologii, chemii oraz energetyki jądrowej a także wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń, wykorzystujących substancje promieniotwórcze, stosowanych w przemyśle, szpitalach, ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych.
Będzie znał konwencjonalne i membranowe metody oczyszczania wody i ścieków powstających w technologiach jądrowych, a także zagrożenia jakie niesie ze sobą promieniowanie jonizujące i będzie umiał zastosować skuteczne środki zapobiegawcze. Będzie posługiwał się nowoczesnymi metodami badawczymi. Będzie potrafił kompetentnie wypowiadać się w dyskusji zarówno ze specjalistami, jak i przedstawicielami społeczeństwa. Będzie gotowy do ustawicznego samokształcenia, prowadzenia samodzielnych badań oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Potencjalnymi pracodawcami mogą być firmy zajmujące się produkcją i przerobem paliwa jądrowego, operatorzy elektrowni jądrowej, instytucje rządowe, jak Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Agencja Atomistyki, organizacje społeczne, ekologiczne, instytucje edukacyjne, media zajmujące się tematyką naukową i społeczną itd. Możliwe będzie też zatrudnienie we wszelkich instytucjach badawczych i przemysłowych wykorzystujących techniki jądrowe oraz, po dodatkowych szkoleniach, w placówkach zajmujących się medycyną nuklearną. Oprócz tego absolwent znajdzie pracę w różnych instytucjach wymagających umiejętności obliczeniowych, zaawansowanej obsługi komputera, znajomości angielskiego itp. Ponadto znajomość Prawa Atomowego i aktów wykonawczych umożliwi naszemu absolwentowi podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.

powrót