10. Usuwanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń gazowych metodą adsorpcyjną

 Usuwanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń gazowych metodą adsorpcyjną

 Wykładowca

dr inż. Dorota Downarowicz

Kontakt

dorota.downarowicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 38

Opis zajęć

Metoda adsorpcyjna stosowana jest do oczyszczania powietrza z par rozpuszczalników organicznych, gdy ich stężenie nie przekracza 20 g/m3. Oczyszczanie prowadzone jest w kolumnie adsorpcyjnej z nieruchomym złożem węgla aktywnego (adsorbent). Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej wyjścia stężenia par propan-2-olu w etapie adsorpcji. Krzywa ta jest wykresem zależności stężenia par adsorbowanego składnika w oczyszczonym gazie od czasu trwania procesu. Wyniki pomiarów temperatury obserwowane są na ekranie monitora w postaci krzywych temperaturowych.

Czas trwania zajęć

60 min.

 Oznaczanie ciepła spalania węgla kamiennego metodą kalorymetryczną

 Wykładowca

dr inż. Dorota Downarowicz

Kontakt

dorota.downarowicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 38

Opis zajęć

Oznaczenie ciepła spalania wykonuje się zgodnie z normą PN-81/G-04513. Metoda polega na całkowitym i zupełnym spalaniu odważki paliwa stałego w bombie kalorymetrycznej i pomiarze przyrostu temperatury wody w naczyniu kalorymetrycznym. Spaleniu ulegają jedynie składniki palne paliwa (związki C, N, H oraz palne związki S). Jest to proces egzotermiczny.

Czas trwania zajęć

około 60 min.

 Separacja roztworów drożdży w ciśnieniowej instalacji membranowej

 Wykładowca

dr inż. Elżbieta Gabruś

Kontakt

elzbieta.gabrus@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 25

Opis zajęć

Roztwory drożdży są zawiesinami występującymi w m.in. browarnictwie. Klarowanie takich roztworów można przeprowadzić w krótkim czasie na membranie ceramicznej w ciśnieniowym procesie mikrofiltracji. Badania polegają na pomiarze wydajności procesu separacji membranowej w zależności od parametrów tj. ciśnienia transmembranowego i natężenia przepływu strumienia zasilającego.

Czas trwania zajęć

60 min.