5. Napowietrzanie cieczy i zatrzymanie gazu w cieczy w reaktorze z mieszadłem

 Napowietrzanie cieczy i zatrzymanie gazu w cieczy w reaktorze z mieszadłem

 Wykładowca

dr inż. Anna Kiełbus-Rąpała

Kontakt

kielbus@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 77

Opis zajęć

Ćwiczenie obejmuje: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa pracy w laboratorium; przedstawienie wiadomości teoretycznych dotyczących: układów wielofazowych, warunków ich wytwarzania w aparacie z mieszadłem, procesów przebiegających w takich układach, udziału gazu zatrzymanego w cieczy; przedstawienie możliwości przemysłowego zastosowania omawianych procesów i aparatów; charakterystykę aparatury pomiarowej; zapoznanie z metodyką prowadzenia pomiarów i obliczeń; wykonanie pomiarów i obliczeń.

Czas trwania zajęć

3 godz. lekcyjne (135min.)

Dodatkowe informacje

Ćwiczenie wykonywane jest w grupach do 15 osób.

Uczestnicy zajęć otrzymają pełny zestaw materiałów, zawierających informacje dotyczące omawianych zagadnień oraz przebiegu ćwiczenia. Istnieje możliwość skrócenia czasu trwania ćwiczenia (np. poprzez dokończenie obliczeń w szkole lub w domu)

 Właściwości fizyczne płynów - pomiar gęstości cieczy

 Wykładowca

dr inż. Marta Major – Godlewska

Kontakt

mmajor@zut.edu.pl, tel. 91 449 42 43

Opis zajęć

Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie gęstości cieczy w funkcji temperatury. Pomiary gęstości cieczy wykonane będą przy użyciu densymetru. Odczytane w czasie ćwiczenia wartości gęstości i temperatury posłużą do wykonania wykresu zależności gęstości od temperatury.

Czas trwania zajęć

135 min.

Dodatkowe informacje

Zajęcia przewidziane są dla grup do 15 osób.

 Numeryczna mechanika płynów – cuda stają się możliwe

 Wykładowca

dr inż. Halina Murasiewicz

Kontakt

halina.murasiewicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 22

Opis zajęć

Ćwiczenia, których celem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komputerowych analiz przepływów. W tym celuzostaną zastosowane możliwości numerycznej mechaniki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics), dokładniej program ANSYS FLUENT. Oprogramowanie to umożliwia szczegółową analizę zagadnień związanych z przepływem płynów, eliminując konieczność przeprowadzenia czasochłonnych i kosztownych badań doświadczalnych podczas cyklu projektowania i modernizacji urządzeń.

Czas trwania zajęć

90 min.

 Wymiana ciepła w mieszalniku cieczy

 Wykładowca

dr inż. Marian Kordas

Kontakt

marian.kordas@zut.edu.pl, tel. 91 449 43 32

Opis zajęć

Ruch ciepła odbywać się może trzema sposobami, przez: przewodzenie, konwekcję i promieniowanie. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami pomiarowymi stosowanymi podczas badań zjawisk związanych z wymianą ciepła w mieszalnikach.

Czas trwania zajęć

45 min.

 Pomiar prędkości przepływu gazów i cieczy

 Wykładowca

dr hab. inż. Bogdan Ambrożek

Kontakt

bogdan.ambrozek@zut.edu.pl, tel. 91 449 44 72

Opis zajęć

Pomiary prędkości przepływu są nieodzownym elementem wielu procesów technologicznych. Dokonywane się one w celu określenia ilości cieczy i gazów płynących w rurociągach. Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczniów z różnymi metodami pomiarowymi, w których wykorzystuje się zwężki pomiarowe, rurki spiętrzające, rotametry, fleometry, liczniki gazowe i przepływomierze masowe.

Czas trwania zajęć

60 min.

 Badania znacznikowe w mieszalniku cieczy

 Wykładowca

dr inż. Marian Kordas

Kontakt

marian.kordas@zut.edu.pl, tel. 91 449 43 32

Opis zajęć

Znaczniki to substancje chemiczne (proste lub złożone) lub specjalnie oznaczone cząstki badanego materiału, które można łatwo wykrywać w celu badania procesów fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Zastosowanie badań znacznikowych w urządzeniach mieszających daje możliwość głębszego poznania mechanizmów transportu masy. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami pomiarowymi stosowanymi podczas badań testowych mieszalników cieczy.

Czas trwania zajęć

45 min.

 Usuwanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń gazowych metodą adsorpcyjną

 Wykładowca

dr inż. Dorota Downarowicz

Kontakt

dorota.downarowicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 38

Opis zajęć

Metoda adsorpcyjna stosowana jest do oczyszczania powietrza z par rozpuszczalników organicznych, gdy ich stężenie nie przekracza 20 g/m3. Oczyszczanie prowadzone jest w kolumnie adsorpcyjnej z nieruchomym złożem węgla aktywnego (adsorbent). Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej wyjścia stężenia par propan-2-olu w etapie adsorpcji. Krzywa ta jest wykresem zależności stężenia par adsorbowanego składnika w oczyszczonym gazie od czasu trwania procesu. Wyniki pomiarów temperatury obserwowane są na ekranie monitora w postaci krzywych temperaturowych.

Czas trwania zajęć

60 min.

 Oznaczanie ciepła spalania węgla kamiennego metodą kalorymetryczną

 Wykładowca

dr inż. Dorota Downarowicz

Kontakt

dorota.downarowicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 38

Opis zajęć

Oznaczenie ciepła spalania wykonuje się zgodnie z normą PN-81/G-04513. Metoda polega na całkowitym i zupełnym spalaniu odważki paliwa stałego w bombie kalorymetrycznej i pomiarze przyrostu temperatury wody w naczyniu kalorymetrycznym. Spaleniu ulegają jedynie składniki palne paliwa (związki C, N, H oraz palne związki S). Jest to proces egzotermiczny.

Czas trwania zajęć

około 60 min.

 Separacja roztworów drożdży w ciśnieniowej instalacji membranowej

 Wykładowca

dr inż. Elżbieta Gabruś

Kontakt

elzbieta.gabrus@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 25

Opis zajęć

Roztwory drożdży są zawiesinami występującymi w m.in. browarnictwie. Klarowanie takich roztworów można przeprowadzić w krótkim czasie na membranie ceramicznej w ciśnieniowym procesie mikrofiltracji. Badania polegają na pomiarze wydajności procesu separacji membranowej w zależności od parametrów tj. ciśnienia transmembranowego i natężenia przepływu strumienia zasilającego.

Czas trwania zajęć

60 min.