Prace dyplomowe

Wymogi formalne

Prace dyplomowe (inżynierskie oraz magisterskie) lub podanie o przedłużenie terminu złożenia w/w pracy, należy złożyć w dziekanacie oraz u promotora najpóźniej do:

  • 31 stycznia bieżącego roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,
  • 15 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim.*

Nie złożenie pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.**

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia pracy dyplomowej z zachowaniem wymagań zawartych w artykule 34 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 * Artykuł 34 pkt 1 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

** Artykuł 42 pkt 3 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 Przed wyznaczeniem terminu obrony należy dostarczyć do dziekanatu:

1.    Wniosek o przyjęcie pracy dyplomowej podpisany przez promotora.

2.    Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu podpisany przez promotora.

3.    Pracę dyplomową w wersji drukowanej obustronnie, zbindowanej, w miękkiej oprawie (wzór okładki pracy oraz oświadczenie poniżej).

4.    Płytę CD-ROM z pracą dyplomową (wzór okładki płyty poniżej).

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:

  • a.    musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych),
  • b.    musi być zapisana w jednym pliku w formie PDF pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
  • c.    rozmiar pliku nie może przekraczać 100 MB. 
Przed złożeniem pracy w dziekanacie należy umieścić plik w e-dziekanacie oraz uzupełnić tam słowa kluczowe.

5.    Zdjęcia do dyplomu - 4 sztuki o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (wszystkie identyczne).

6.    Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom 60,- PLN dokonanej na indywidualny nr konta studenta (widoczny w e-dziekanacie).

 Studenci, którzy chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą dodatkowo dostarczyć:

1.    Podanie do Pani Prodziekan.

2.    Potwierdzenie dokonania wpłaty 40,- PLN.

3.   1 zdjęcie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm takie same jak do dyplomu w języku polskim.

 Wydziałowa procedura przebiegu procesu dyplomowania


Przepisy dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej