Informacje bieżące WTiICh

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 28.06.2018 13:24

ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji dotyczących zagadnień związanych z modelowaniem rozprzestrzeniania się odorantów w powietrzu atmosferycznym, uciążliwością zapachową instalacji, dezodoryzacją gazów  oraz metodologią pomiarów olfaktometrycznych, w których wykorzystano wyniki badań własnych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych;
 • doświadczenie w sporządzaniu prognoz zapachowego oddziaływania instalacji;
 • doświadczenie w doborze członków zespołu olfaktometrycznego;
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji olfaktometrycznych pomiarów terenowych uciążliwości zapachowej, ocen skuteczności dezodoryzacji oraz pomiarów metodą olfaktometrii dynamicznej, w tym metodami Yes/No oraz Forced-Choice, a także w planowaniu i realizacji badań laboratoryjnych z zastosowaniem technik olfaktometrycznych;
 • biegła znajomość normy metodycznej: PN-EN 13725:2007 (EN 13725:2003);
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, szczególnie w zakresie zagadnień dotyczących dezodoryzacji i olfaktometrii przemysłowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;
 • znajomość języka polskiego: w stopniu zaawansowanym lub jako języka ojczystego;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie we współpracy z przemysłem;
 • doświadczenie w kierowaniu olfaktometrycznym laboratorium badawczym;
 • znajomość procedur dotyczących akredytacji laboratoriów badawczych;
 • doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych w czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w sprawowaniu opieki naukowej nad studenckim kołem naukowym;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Przy ocenie kandydatów brane będą pod uwagę „Kryteria Awansu na Stanowisko Adiunkta na WTiICh” zatwierdzone przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (plik do pobrania).

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie.
 • Życiorys (w formie CV) osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania).
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 • Wykaz dorobku naukowego i zawodowego.
 • Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 • Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu doskonalenia pedagogicznego.
 • Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (plik do pobrania);
 • Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.10.2018 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): 12 lipca 2018 r. godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 lipca 2018 r.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty (kandydatury).

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja do druku